1.  Ένταση ζωής

2.  Περιορισμός ταχύτητας

3.  Επιτρεπόμενο φορτίο περιβλήματος